вторник, 20 марта 2018 г.

c#


Чи є число степенем двійки

Перевірити, чи є задане дійсне число паліндромом
ІІ метод
 int number = 236632;
            string numberStr = number.ToString();
            Console.WriteLine(numberStr == new string(numberStr.ToCharArray().Reverse().ToArray()) ? "Палиндром" : "Не палиндром.");
            Console.ReadKey(true);
Перший if спрацює якщо наше число при поділити на інше число (від 2 до цього числа
 (не включаючи це число)) вийде 0, 
що означає що число не просте, ми зменшуємо нашу число на 1 і за допомогою break;
 виходимо з циклу for (так як подальша перевірка не має сенсу - число вже не просте)

Другий if спрацює якщо цикл for пройде до кінця (що означає що пр розподілі НА ВСЕ 
числа залишки не були равени 0),
Виводимо числ на екран, і ставимо прапор false, щоб перервати цикл while


Дано ціле число N (1 ≤ N ≤ 26). Вивести N перші літери (тобто заголовних) букв латинського алфавіту


for (char c = 'A'; c < 'A' + n; c++)                 Console.WriteLine(c);

Скласти програму для перевірки твердження: "Результатами обчислення за формулою x ^ 2 + x +41 при 0≤x≤40 є прості числа".
 Всі результати вивести на екран.

Дано натуральне число N. Перевірити, чи є в запису числа три однакових цифри (N ≤ 9999). Знайти найбільшу і найменшу цифри в запису даного натурального числа.


У заданому масиві [4x5] визначити три елементи з максимальним значенням - C #


ІІ спосіб

Дано цілочисельний масив A розміром n. Побудувати масив B, що містить елементи масиву A
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
 
namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static Random rnd = new Random();
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("input n=");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int[] A = Enumerable.Range(0,n).Select(_=>rnd.Next(-5,6)).ToArray();
            int[] B = A.Where((x, i) => i % 2 == 0).OrderByDescending(x=>x).ToArray();
            Console.WriteLine("A: " + string.Join(" ", A));
            Console.WriteLine("B: " + string.Join(" ", B));
            Console.ReadKey(true);
        }
 
    }
}

четверг, 15 марта 2018 г.

c#Задано масив дійсних чисел. Обчисліть подвоєне значення мінімального елемента масиву.
вхідні дані
Перший рядок містить кількість елементів в масиві n (n ≤ 100). Другий рядок містить n дійсних чисел - елементи масиву, значення кожного з яких по модулю не перевищує 100.
Початкові дані Вивести подвоєне значення мінімального елемента масиву з двома десятковими знаками. Вхідні дані 6
6 7.5 2.1 2.0 0 -3
Виконати пошук студента по введеної прізвища / імені / по батькові - C #

class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            List<Student> list = new List<Student>();
            list.Add(new Student { id = 1, FirstName = "Олег", MiddleName = "Васильович", LastName = "Шульженко" });
            list.Add(new Student { id = 2, FirstName = "Людмила", MiddleName = "Володимірівна", LastName = "Зайцева" });
            list.Add(new Student { id = 3, FirstName = "Макисм", MiddleName = "Василььвович", LastName = "Макаров" });
            Console.WriteLine("Введите ключевое слово");
            string str = Console.ReadLine();
            var result = list.Where(s => s.FirstName == str || s.MiddleName == str || s.LastName == str);
            foreach (var item in result)
            {
                Console.WriteLine(item.ToString());
            }
        }
    }
    public class Student
    {
        public int id { get; set; }
        public string FirstName { get; set; }
        public string MiddleName { get; set; }
        public string LastName { get; set; }
 
        public override string ToString()
        {
            return String.Format("{0} {1} {2}", FirstName, MiddleName, LastName);
        }
    }

Пошук елементів у масиві - C #

Заповнити одновимірний масив випадковими числами. Вивести індекси всіх елементів, де значення дорівнює цифрі вводиться з клавіатури. При цьому обов'язково використовувати метод класу Array!

РОбота з класомНаписати програму, яка визначить парні і непарні елементи двовимірного масиву, потім порахує процентне співвідношення між кількостями парних і непарних чисел.


понедельник, 12 марта 2018 г.

класи

Класи: основні поняття, дані, методи, конструктори, властивості

класи

Основні поняття
Клас - це узагальнене поняття, що визначають характеристики і поведінку деякого безлічі об'єктів, званих екземплярами класу. "Класичний" клас містить дані, що визначаютьвластивості об'єктів класу , і методи, що визначають їх поведінку. Для Windows-додатків в клас додається третя складова - події, на які можереагувати об'єкт класу. Всі класи бібліотеки .Net, а також всі класи, які створює програміст в середовищі .Net, мають одного загального предка - клас object .
Всі програми, розглянуті раніше, складалися з одного класу з одним методом Main і декількома допоміжними статичними методами. Тепер розглянемо поняття "клас" більш детально.
Опис класу містить ключове слово class, за яким слід його ім'я , а далі в фігурних дужках - тіло класу. Крім того, для класу можна задати його базові класи (предки) і ряд необов'язкових атрибутів і специфікаторів, що визначають різні характеристики класу:
[Атрибути] [специфікатор] class ім'я_класу [: предки] 
{Тело_класса}
Найпростіший приклад класу:
class Demo {}
Специфікатори визначають властивості класу, а також доступність класу для інших елементів програми. Можливі значення специфікаторів перераховані в наступній таблиці:
специфікаторопис
1newЗадає новий опис класу замість успадкованого від предка. Використовується для вкладення класів (в ієрархії об'єктів).
2publicДоступ до класу не обмежений
3protectedДоступ тільки з даного або похідного класу. Використовується для вкладених класів.
4internalДоступ лише з даної програми (збірки).
5protected internalДоступ тільки з даного та похідного класу і з даної програми (збірки).
6privateДоступ лише з елементів класу, всередині яких описаний даний клас. Використовується для вкладених класів.
7staticСтатичний клас. Дозволяє звертатися до методів класу без створення екземпляра класу
8sealedБезплідний клас. Забороняє успадкування даного класу. Застосовується в ієрархії об'єктів.
9abstractАбстрактний клас. Застосовується в ієрархії об'єктів.
Специфікатори 2-6 називаються специфікаторами доступу . Вони визначають, звідки можна безпосередньо звертатися до даного класу. Специфікатори доступу можуть комбінуватися з іншими специфікаторами.
Зауваження . Атрибути будуть розглянуті пізніше.
Клас можна описувати безпосередньо всередині простору імен або всередині іншого класу. В останньому випадку клас називається вкладеним. Залежно від місця опису класу деякі з цих специфікаторів можуть бути заборонені. В даному розділі ми розглянемо класи, які описуються безпосередньо в просторі імен. Для таких класів допускаються тільки два специфікатор: public і internal . За замовчуванням, тобто якщо жоден специфікатор доступу не вказано, мається на увазі специфікатор internal .
Об'єкти створюються явним або неявним чином, тобто або програмістом, або системою. Програміст створює екземпляр класу за допомогою операції new, наприклад:
Demo a = new Demo (); // Створюється екземпляр класу Demo
Якщо достатній для зберігання об'єкта обсяг пам'яті виділити не вдалося, то генерується виключення OutOfMemoryException .
Для кожного об'єкта при його створенні в пам'яті виділяється окрема область, в якій зберігаються його дані. У класі можуть бути присутнімистатичні елементи , які існують в єдиному екземплярі для всіх об'єктів класу. Статичні дані часто називають даними класу, а решта - даними примірника. Для роботи з даними класу використовуються статичні методи класу, для роботи з даними примірника -методи примірника , або просто методи.
До сих пір ми використовували в програмах тільки дані (змінні і константи) і методи. У загальному випадку клас може містити наступні функціональні елементи:
 1. Дані: змінні або константи.
 2. Методи, що реалізують не тільки обчислення, а й інші дії, що виконуються класом або його примірником.
 3. Конструктори (реалізують дії по ініціалізації екземплярів або класу в цілому).
 4. Властивості (визначають характеристики класу відповідно до способами їх завдання і отримання).
 5. Деструктори (визначають дії, які необхідно виконати до того, як об'єкт буде знищений).
 6. Індексатори (забезпечують можливість доступу до елементів класу по їх порядковому номеру).
 7. Операції (задають дії з об'єктами за допомогою знаків операцій).
 8. Події (визначають повідомлення, які може генерувати клас).
 9. Типи (типи даних, внутрішні по відношенню до класу).
В даному розділі ми розглянемо перші чотири категорії елементів класу
Перш ніж приступити до проектування класів, необхідно поговорити про присвоєнні і порівнянні об'єктів. Механізм виконання присвоювання один і той же для величин будь-якого типу, як посилального, так і розмірного, проте результати різняться. При присвоєнні значення копіюється значення, а при присвоєнні посилання - посилання, тому після присвоювання одного об'єкта іншому ми отримаємо два посилання, що вказують на одну і ту ж область пам'яті:
13_01
Нехай були створені три об'єкти а , b і з , а потім виконано присвоювання b = з . Тепер посилання b і з вказують на один і той же об'єкт. Старе значення b стає недоступним і очищається складальником сміття.
Аналогічна ситуація з операцією перевірки на рівність. величинизначимого типу рівні, якщо рівні їх значення. Величини посилального типу рівні, якщо вони посилаються на одні й ті ж дані. Так, об'єкти b і з рівні, тому що вони посилаються на одну і ту ж область пам'яті. Але а не дорівнює b навіть за однакової кількості їх значень.
Дані: поля і константи
Дані, що містяться в класі, можуть бути змінними або константами і задаються відповідно до правил, розглянутими в темі "Ідентифікатори". При описі даних також можна вказувати атрибути і специфікатор, що задають різні характеристики елементів. Синтаксис опису елемента даних наведено нижче:
[Атрибути] [специфікатор] [const] тип ім'я [= початкове_значення]
Розглянемо можливі специфікатор для даних:
специфікаторопис
1newНове опис поля, яке приховує успадкований елемент класу
2publicДоступ до елементу не обмежений
3protectedДоступ тільки з даного та похідних класів
4internalДоступ лише з даної збірки
5protected internalДоступ тільки з даного та похідних класів і з даної збірки
6privateДоступ тільки з даного класу
7staticОдне поле для всіх екземплярів класу
8readonlyПоле доступне тільки для читання (значення таких полів можна встановити або при описі, або в конструкторі)
9volatileПоле може змінюватися іншим процесом або системою
Зауваження . Атрибути будуть розглянуті пізніше.
Для констант можна використовувати тільки специфікатор 1-6.
За замовчуванням елементи класу вважаються закритими private . Для полів класу цей вид доступу є кращим, оскільки поля визначають внутрішню будову класу, яке повинно бути приховано від користувача. Всі методи класу мають безпосередній доступ до його закритим полях.
Поля, описані з специфікатором static , а також константи існують в єдиному екземплярі для всіх об'єктів класу, тому до них звертаються не через ім'я екземпляра, а через ім'я класу. Звернення до поля класу виконується за допомогою операції доступу (точка). Праворуч від точки задається ім'я поля, зліва - ім'я екземпляра для звичайних полів або ім'я класу для статичних. Розглянемо приклад створення класу Demo і два способи звернення до його полях.
class Circle
{
 public int x = 0;
 public int y = 0;
 public int radius = 3;
 public const double pi = 3.14;
 public static string name = "Коло";
 double p;
 double s;
}

class Program
{
 static void Main ()
 {
 Circle cr = new Circle (); // створення екземпляра класу
 Console.WriteLine ( "pi =" + Circle.pi); // звернення до константи
 Console.Write (Circle.name); // звернення до статичного полю
 // звернення до звичайних полях
 Console.WriteLine ( "з центром в точці ({0}, {1}) і радіусом {2}", cr.x, cr.y, cr.radius);
 // Console.WriteLine (cr.p); - викличе помилку, тому що поле p має тип private
        
 Console.Write ( "Введіть коефіцієнт =");
 int kof = int.Parse (Console.ReadLine ());
 cr.x - = kof; cr.y + = kof; cr.radius * = kof;
 Console.WriteLine ( "Нова окружність з центром в точці ({0}, {1}) і радіусом {2}",
 cr.x, cr.y, cr.radius);
 //cr.s = 2 * Circle.pi * cr.radius; - викличе помилку, тому що поле s має тип private
 }
}
методи
Зауваження . Створення і використання методів було розглянуто нами раніше. Тепер розглянемо використання методів в контексті створення класів.
Методи знаходяться в пам'яті в єдиному екземплярі і використовуються всіма об'єктами одного класу спільно, тому необхідно забезпечити роботу методів нестатичних примірників з полями саме того об'єкту, для якого вони були викликані. Для цього в будь-який нестатичних метод автоматично передається прихований параметр this, в якому зберігається посилання на який викликав функцію екземпляр.
В явному вигляді параметр this застосовується для того, щоб повернути з методу посилання на який викликав об'єкт, а також для ідентифікації поля в разі, якщо його ім'я збігається з ім'ям параметра методу, наприклад:

class Circle
{
 public int x = 0;
 public int y = 0;
 public int radius = 3;
 public const double pi = 3.14;
 public static string name = "Коло";
 public Circle T () // метод повертає посилання на екземпляр класу
 {
 return this;
 }
 public void Set (int x, int y, int r) 
 {
 this.x = x;
 this.y = y;
 radius = r;
 }
}

class Program
{
 static void Main ()
 {
 Circle cr = new Circle (); // створення екземпляра класу
 Console.WriteLine ( "pi =" + Circle.pi); // звернення до константи
 Console.Write (Circle.name); // звернення до статичного полю
 // звернення до звичайних полях
 Console.WriteLine ( "з центром в точці ({0}, {1}) і радіусом {2}", cr.x, cr.y, cr.radius);   
 cr.Set (1, 1, 10);
 Console.WriteLine ( "Нова окружність з центром в точці ({0}, {1}) і радіусом {2}", 
   cr.x, cr.y, cr.radius);
 Circle b = cr.T (); // отримуємо посилання на об'єкт cr, аналог b = c
 Console.WriteLine ( "Новий канал на коло з центром в точці ({0}, {1}) 
    і радіусом {2} ", bx, by, b.radius);
 }
}